City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

City of shadows: Sydney police photographs 1912 – 1948

Clare Strand/ Signs Of A Struggle

Mug Shot/ Civil Rights Era

Mug Shot/ Civil Rights Era

Mug Shot/ Civil Rights Era

Mug Shot/ Civil Rights Era

Mug Shot

Mug Shot